tisdag 29 januari 2013

Spännande tider väntar

Jag vill inleda med att tacka för förtroendet att få ta över ordförandeskapet i styrelsen för Studentbostadsföretagen. Det känns inspirerande att få ta vid ordförandeskapet när studentbostadsfrågan är i blickfånget hos beslutsfattare. Vi står inför upptakten till valet 2014. Som experter i branschen är det självklart att branschföreningen aktivt ska vara med i diskussionen om studentbostäderna och dess framtid.
Erfarenheterna från denna relativt unga branschorganisation visar att det finns många gemensamma frågor som är specifika för studentbostäder och det finns behov att få utbyta idéer och erfarenheter kring detta. Min företrädare Rolf Svensson tycker jag har sammanfattat detta mycket väl i sin tillbakablick. Från en vd-assistents bisyssla till ett eget kansli med generalsekreterare och informatör. Från ett begränsat utbyte mellan vissa företag vid spontana träffar till att genomföra studieresor, opinionsbildning och nätverksträffar för hela branschen.

Det senaste året har studentbostadsfrågan gått från att ha framförallt ha fått uppmärksamhet kring höstens terminsstart varje år, till att numera kontinuerligt diskuteras. Äntligen har våra politiker insett att situationen med den brist som råder på studentbostäder i våra större städer inte är hållbar. Frågan är kopplad till landets utveckling och tillväxt. Det senaste året har runda-bords-samtalen och de statliga utredningarna om studentbostäder avlöst varandra. Mycket är utrett och sagt men dessvärre är nästan inget ännu gjort. Frågan om nyproduktionen är komplex och bekymret är att det är många kockar är inblandade i processen – men bara en aktör som i dagsläget är den som ska ta risken och bära kostnaden – studentbostadsföretaget. Jag välkomnar de utredningar som genomförs och ser fram emot en konstruktiv process för att komma tillrätta med problemen.

De stöd som tidigare funnits för att nyproducera hyresrätter är borttagna och de politiska signalerna har hittills varit att inga nya ska införas. De byggregler som utvecklats under alla de år stöden funnits finns däremot kvar och kompletterats med kommunala särkrav.

Byggprocessen är ofta en utdragen process som riskerar att kantas av höga kostnader längs hela vägen. Det innebär att ett projekt kan vara dödsdömt innan det första spadtaget. I vissa fall har våra byggregler, eventuella kommunala särkrav och den demokratiska processen förbrukat så mycket att det inte är lönt att gå ut och fråga en byggare om priset. I andra fall så rämnar kalkylen när offertförfrågan till byggaren skickas ut i tider när denne har fullt upp med att bygga bostadsrätter.

Hur ser då framtiden ut, vilka frågor kommer styrelsen att ha på sin agenda och vilken verksamhet ska kansliet bedriva för att skapa största medlemsnytta?

Det här är frågor som styrelsen just nu diskuterar intensivt.

Studentbostadsföretagen kommer att arbeta för att underlätta nyproduktion av studentbostäder. Det innebär bland annat att byggreglerna måste förenklas utan att försämras. Det är viktigt att utgå från studenternas behov och från att studentbostaden är ett tillfälligt boende. Även små förändringar av befintligt regelverk kan få stor betydelse och det finns ett stort behov av en ökad flexibilitet i reglerna.

Flera frågor kommer alltid att vara aktuella som förvaltning, hyressättning, energiförbrukning och nyproduktion. Där behöver vi diskutera på vilket sätt branschorganisationen ska utveckla och öka medlemsnyttan genom att underlätta för medlemmarna att snabbt och enkelt hitta goda exempel och inspiration hos varandra eller andra aktörer. Vi kommer även att diskutera behovet av branschanpassad utbildning när det gäller exempelvis hyresjuridik och teknik.

Våra kunder – studenterna – är en it-mogen grupp som gör att studentbostadsföretagen måste ligga i framkant med sina system. Även här finns många spännande gemensamma utvecklingsområden som kundservice via websidor och mobiltelefoner etc.

Sverige är relativt ensam om att inte låta högskolorna vara med och ta ansvar för bostadsfrågorna. Samtidigt så är universitet och högskolor runt om i landet helt beroende av att deras studenter har någonstans att bo under studietiden. Konkurrensen mellan högskolorna är inte bara stenhård inom landet, dagens studenter tittar även utanför Sverige och där finns det ofta ett erbjudande om bostad kopplat till studieplatsen. Jag är övertygad om att vi måste utöka samarbetet med universitet och högskolor och jag skulle välkomna fler av dem som medlemmar i branschföreningen för att kunna forma samarbetet.

Jag ser fram emot att leda arbetet i Studentbostadsföretagens styrelse för en viktig bransch som möjliggör högre studier och därmed landets tillväxt.
/Chris Österlund

tisdag 15 januari 2013

Ett första möte med Boverket

I fredags träffades Boverkets nystartade nätverk för små bostäder. Förutom Studentbostadsföretagen var en rad andra organisationer med intresse av och för student- och ungdomsbostäder på plats och diskuterade problem och lösningar för att öka nyproduktionen.

Känslan efter mötet är att det var ett typiskt första möte där olika organisationer fick möjligheten presenterade sina ståndpunkter. Tanken är väl att det framöver ska leda till betydligt djupare diskussioner och input till Boverkets arbete, med översynen av byggreglerna för student- och ungdomsbostäder som första delmål.

Vår hållning till frågan är först och främst att det är olyckligt att klumpa ihop studentbostäder och ungdomsbostäder som om det är samma typ av bostad. Det är det inte. Studentbostäder är genomgångsbostäder med en begränsad besittningsrätt kopplad till hyresgästens studier. Studentbostaden är en förutsättning för att lärosätena skall kunna anta nya studenter vid terminsstarten varje år. Det medför vissa särskilda förutsättningar som absolut inte gäller för en mer allmän ungdomsbostad.

Med det sagt är det viktigt att inse att dagens byggregelverk inte tar hänsyn till de i vissa fall särskilda förutsättningar som studentbostäder lever efter. Det är helt enkelt orimligt att samma krav gäller för en tillfällig bostad som för en vanlig permanent bostad. Vi efterfrågar exempelvis att man tittar på hur man har det i Norge där man gör större skillnad mellan de krav som ställs på en studentbostad och de som ställs på vanliga bostäder. Förhoppningsvis tar Boverket också hänsyn till detta i sin översyn av regelverket. 

Det samlade intrycket av de synpunkter som presenterades är att en del av deltagarna gärna ser ganska stora förändringar av dagens regelverk och förutsättningar, medan en andra del främst riktade in sig på ett mer effektivt utnyttjande av dagens regler. Båda delar är givetvis viktiga, men ett effektivare utnyttjande av dagens regler är tyvärr inte tillräckligt om man vill öka och underlätta produktionen av bostäder.