torsdag 31 oktober 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Lindbäcks

I Piteå träffade Erica medarbetare på både PiteBo och Lindbäcks. Uppfattningen om studenter som en uppskattat kundgrupp, men något besvärliga när det kommer till flyttstädning var något hon stötte på hos båda företagen. Läs mer om besöket hos PiteBo här


Lindbäcks

Lindbäcks, med huvudkontor i Piteå, är ett företag och en medlem i Studentbostadsföretagen med lång och gedigen historia. Vid mitt möte med Hans Lindbäck, VD för Lindbäcks fastigheter samt Greta Grapenson, administratör inom kundservice, får jag en bra bild av företagets utveckling.

År 1924 började Hans farfars far, Frans Lindbäck, att tillsammans med en kompanjon syssla med att såga timmer under vintern och bygga under sommaren. Firman Lindbäck och Vikström bedrev verksamhet under några år. I samband med 30-talets lågkonjunktur var man dock tvungen att lägga ned företaget. Under andra världskriget passade Bertil Lindbäck, Frans son, dock på att utbilda sig till byggmästare och startade sedan företaget Byggmästare Bertil Lindbäck där även fler av Frans söner arbetade.

Under 70-talet tog man de första stegen mot industriellt byggande, man byggde radhus och villabostäder enligt blockprinciper. Under 80-talet var det en lugnare period och man började fundera på möjligheterna med att bygga mer i volymer. Byggkrisen i början av 90-talet medförde att Lindbäcks började söka efter ett nytt byggsystem som gjorde det möjligt att till största delen tillverka husen i fabriken. Lösningen blev en helt ny byggteknik som togs fram i samarbete med Luleå Tekniska Universitet. Under 90-talet byggde man sin första egna fastighet och därmed bildades Lindbäcks Fastigheter.

Studenter en rolig kundgrupp med annorlunda utmaningar
I studentbeståndet hos Lindbäcks Fastigheter idag finns 839 studentlägenheter i Luleå samt 48 i Piteå. I Luleå finns bostäderna på områdena Klintbacken samt Porsön. Beståndet i Luleå består idag av ettor, tvåor och fyror vari man som hyresgäst hyr ett rum. Lindbäcks som har erfarenhet av att hyra ut till olika kundgrupper anser att studenter är en rolig målgrupp att jobba med samtidigt som det innebär mer omflyttningar och därmed mer slitage än med andra hyresgäster. För många är dessutom studentboendet den första bostaden så en hel del information kring städ, hemförsäkring och annat behöver ges. Som många andra företag anser Lindbäcks att flyttstädningen är ett problem. Man har i regel en besiktning och när man tidigare noterat dålig städning har man gett en andra chans. Dock inser man nu att man behöver begränsa detta och ska försöka att bland annat jobba med än tydligare städinformation.

Lindbäcks har valt att samarbeta med Studentbostadsservice vid LTU vad gäller lägenhetsförmedling, man har samarbetat sedan 1994 och det fungerar väl. Lokalt i Luleå har man ett vaktmästarkontor för fastighetsskötsel. När studenterna väl har kommit till avtalsstadiet så sker detta via administrationen på Lindbäcks.

Nyproduktion ständigt på agendan

Lindbäcks arbetar hela tiden med att hitta möjligheter för nyproduktion av studentbostäder. På Klintvägen i Luleå finns det efter brand i september för närvarande 130 lägenheter. På Klintbacken finns det planlagt för lägenheter som beräknas vara klara för inflyttning höstterminen 2014 och vårterminen 2015. En del av de planerade nybyggena kommer att uppföras där det brandskadade huset stod, därav blir det totala antalet ”nya” lägenheter färre än man tidigare planerat. Vidare pågår det planarbete för ytterligare 130 bostäder på Klintbacken. På Lindbäcks ligger man inte på latsidan utan fångar de möjligheter som finns. Exempelvis var de med i en tävling arrangerad av Akademiska Hus där de vann första pris vilket innebär ytterligare nyproduktion av drygt hundratalet studentbostäder i Luleå. Just nu tittar även Lindbäcks på att bygga bostäder på runt 15-16 kvm. Kopplat till detta och övrig nyproduktion är givetvis dagens byggregler som man anser försvårar och därmed skulle vilja förändra. Trots dagens situation och den verklighet vad gäller byggregler och produktionskostnader som delas med övriga i branschen får Lindbäcks ihop kalkylerna och siktar framåt!

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: PiteBo

I Piteå träffade Erica medarbetare på både PiteBo och Lindbäcks. Uppfattningen om studenter som en uppskattat kundgrupp, men något besvärliga när det kommer till flyttstädning var något hon stötte på hos båda företagen. Läs mer om besöket hos Linbäcks här


PiteBo

I den norrländska pärlan Piteå tar Maria Adlers, sedan några månader tillbaka ny VD på PiteBo, emot mig för att prata kring deras verksamhet, läget vad gäller studentbostäder och hur vi som branschorganisation kan hjälpa dem ytterligare.
 
PiteBo har runt 4 000 lägenheter i sitt bestånd. 355 av dessa är studentbostäder som efter en överenskommelse mellan Luleå Yekniska Högskola, LTU, och Piteå kommun är vigda för studenter inskrivna på LTU och läser på ett program som har sin bas i Piteå. Studentbostäderna ligger alla nära campus och 1,5 km från Piteås centrumkärna. Fastigheterna är byggda på 70- och 80-talet och det senaste som byggdes var 2003 då man byggde på två våningar på en befintlig fastighet. Majoriteten av lägenheterna är ettor, men det finns även ett antal tvåor samt någon enstaka trea. Man hyr ut såväl möblerat som omöblerat, allt för att kunna erbjuda så flexibla lösningar som möjligt. Hyresnivån upplevs av studenterna som positiv och sedan i år har man 10 månaders hyra istället för som tidigare 12. Att dela upp hyran på 10 månader med hyresfritt under sommaren är något som har efterfrågats av studenterna. Fördelarna som hyresgästerna ser med detta är bland annat att de slipper ”spara” pengar för sommarmånaderna då de inte får några pengar från CSN samt att många lämnar sin studentbostad under sommarmånaderna och då gärna slipper att hålla koll på just hyresinbetalningar. Från Piteå kommuns sida hoppas man även att hyresfria sommarmånader kan locka fler att stanna kvar och arbeta i Piteå under sommaren.

Vad gäller kösystem så har man på PiteBo en först-till-kvarn-princip. I september genomförde man en avstämning med LTU för att se om hyresgästerna är inskrivna och studerar. Vid varje terminsstart genomförs sedan liknande uppföljning.
Studenterna en uppskattad kundgrupp
Arbetet med studentdelen är fördelat på fyra bostadsförmedlare som jobbar både med det ordinarie beståndet och med studentbostäderna. Då kundgruppen studenter ses som mycket rolig och energigivande att jobba med har PiteBo valt att låta alla arbeta med uthyrningen av studentlägenheterna. På området där studenterna bor arbetar två bovärdar, de skapar bra dialog med studenterna samt besiktigar och hanterar lättare fastighetsskötsel. De har kundservice i fokus och det händer till och med att de emellanåt reparerar cyklar och deltar på sociala träffar med studenterna. Då PiteBo inte har några gemensamma kök är man förskonad från ordningsproblematik kopplat till dessa. Där man dock får hantera en del stök och oordning är i den kvarterslokal som studenterna kan låna för fester. På senaste tiden har man dock provat nya grepp och stramat upp tyglarna vad gäller vem som får låna och vad den ansvarar för, till exempel se till att grannar inte blir störda och antalet personer som får vistas i lokalen.
Flyttstädning ett probem
En utmaning för PiteBo, som de tyvärr delar med många andra medlemsföretag, är problematiken kring flyttstädning. På PiteBo gör man en besiktning vid utflytt och allt oftare upplevs lägenheterna inte uppfylla en godtagbar standard vad gäller städningen. Då vidtar ett ofta tidskrävande arbete med att antingen få tag på hyresgästen så att de kan städa på nytt alternativt anlita ett städbolag och sedan fakturera den utflyttade hyresgästen. Maria påpekar att detta även innebär ett negativt slut på hyresrelationen hos PiteBo, en annars oftast väl fungerande och positiv relation. Erfarenhetsutbyte i frågan eftersöks och temat städning är något som togs upp på nätverksträffen om studentbostadsförvaltning den 17-18 oktober i Skövde.
Hög efterfrågan på bostäder ordnar sig snabbt 
I Piteå upplevs det råda balans på studentbostadsmarknaden. Det är alltid pressat läge precis vid terminsstart, men redan fram i oktober har det hittills löst sig. Det finns för närvarande inga planer på nyproduktion vad gäller bostäder specifikt för studenter däremot expanderar PiteBo sitt övriga bestånd de närmsta åren. På studentsidan arbetar man istället med ett ambitiöst renoveringsprogram och underhåll. Maria avslutar med att hon verkligen trivs på sitt nya arbete och ser fram emot att vara med och arbeta för målet att Piteå ska nå 43 000 invånare.


torsdag 3 oktober 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: SGS Studentbostäder i Göteborg


Vindkraftverk och vattentornResan till vårt medlemsföretag SGS, Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, blev inte lång i fysisk bemärkelse då både vi på kansliet och SGS har sina lokaler i centrala Göteborg. Däremot blev det en spännande resa i form av att Magnus Bonander, fastighetschef på SGS, berättade om organisationens historia, utveckling och framtid. Vi avslutade även mötet med en resa upp till området Gibraltar i Johanneberg där SGS i skrivande stund inviger 94 nya studentbostäder.

SGS bildades 1951 på initiativ av Göteborgs förenade studentkårer och Göteborgs kommun. Magnus har många anekdoter att berätta, bland annat att det första studentboendet, Viktor Rydberg, fortfarande finns kvar i beståndet. Trender och beteenden hos studenter ändras med tiden och då, för drygt 60 år sedan, åkte många studenter hem på sommaren och SGS använde istället huset till vandrarhem för allmänheten. Det allra första huset har blivit fler och idag har man 7 180 bostäder. Som Magnus uttrycker det så ”säljer inte SGS direkt några hus”, utan behovet av fler studentbostäder är stort och växande i Göteborgsområdet.


Byggde om två vattentorn
För SGS finns det i stort tre sätt att få till fler studentbostäder; antingen genom att hyra bostäder av andra aktörer, bygga helt nytt eller bygga om befintliga fastigheter. SGS använder samtliga möjligheter för att öka beståndet och just att bygga om befintliga fastigheter säger Magnus att SGS är mycket duktiga på. I beståndet finns bland annat två vattentorn och en fabrik som byggts om till attraktiva studentbostäder. Majoriteten av bostäderna är studentettor och korridorrum. En del korridorrum har byggts om till ettor och man väljer i nuläget inte att nyproducera fler korridorboenden. Dock påpekar Magnus att korridorrum är en bra produkt att kunna erbjuda. På senare år har även andelen större lägenheter, framförallt treor, ökat. Man ser en stor efterfrågan på större boenden, då studenter är en heterogen grupp som efterfrågar en bredd.

En interiörbild från SGS senaste ombyggnadsprojekt Gibraltar.
Läs mer om Gibraltar längre ner

Svårt att skapa fler bostäder
Huvudbryet och den stora knäckfrågan för SGS är hur man ska få till fler studentbostäder. I sina strategiska mål anger man att man mellan 2011-2015 vill utöka med 1 000 studentbostäder. Med rådande bygg- och regelverk samt segdragna detaljplaneprocesser och överklaganden blir detta dock svårt. Mer realistiskt tror Magnus blir runt 350 nya bostäder till 2015. Man har en bred portfölj med projekt i gång samtidigt, allt för att man vet att vissa kommer att stranda och bli segdragna innan ett eventuellt första spadtag kan göras.


Äger ett vindkraftverk
Förutom att äga och förvalta studentbostäder är SGS även bredbandsleverantör till sina kunder samt förser två tredjedelar med egenproducerad el. Eftersom det är svårt att förutspå elpriser har man valt att investera i ett vindkraftverk i Hälsingland. Vindkraftverket bidrar alltså med elförsörjning till en stor del av bostäderna och gör det dessutom på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt.


Fyra områden
Organisatoriskt är SGS bostäder uppdelade på fyra geografiska områden. På varje område finns en områdeschef, kontorist samt fastighetsskötare. Man sköter majoriteten av fastighetsskötseln internt, detta för att skapa förtroende hos sina kunder samt att man upplever att det blir mer kostnadseffektivt. Många gånger är det fråga om mindre reparationer och även det som kan anmälas som elfel kan visa sig innebära att det enbart är en glödlampa eller en propp som ska bytas. Förutom regelrätta studentbostäder har SGS även veckobostäder på området Olofshöjd i beståndet. De fungerar i princip som ett vanligt hotell och hyrs bland annat ut till gästforskare och andra knutna till universitetet, men även andra grupper såsom mässabetare med flera.


Äldre bestånd skapar utmaningar för underhållet
En annan viktig fråga förutom nybyggnation för SGS är underhållsfrågor. Mycket av beståndet är från slutet av 60-talet börjat 70-talet. Det är oerhört viktigt att ha en god framförhållning vad gäller underhållsarbetet och kontinuerligt uppdatera planer, för som Magnus uttrycker det; ”utan spaning ingen aning”. Vägglöss och skadedjur är en fråga som även SGS behöver förhålla sig till. På SGS upplever man sig vara god tvåa näst efter SSSB i Stockholm vad gäller antal vägglössfall. SGS upplever hela spektrumet av engagemang från hyresgästerna, från hyresgäster som meddelar så fort de anar att det är någon mer som har flyttat in till de så kallade ”by the way”; hyresgästerna som meddelar samtidigt som de lämnar in sin nyckel. Då en viktig faktor i arbetet mot vägglössen är att börja sanera i tid arbetar SGS med information och för att göra ämnet mindre tabubelagt bland studenterna.


Matematiklokaler blev studentbostäder


Gibraltar


Vi avslutar vårt möte med ett besök på nyproducerade Gibraltar Studentbostäder. Området var tidigare ett matematiskt centrum och ägdes av Akademiska hus. År 2004 inledde SGS ett samarbete med Akademiska hus för att förändra en del av byggnaden till studentbostäder. Efter en segdragen planprocess startades bygget i januari 2012 och nu den 1 oktober är det klart för inflyttning. Totalt är det 108 lägenheter, varav 14 är veckobostäder likt de tidigare nämnda som finns på området Olofshöjd.


Ombyggnationen och tillbyggnaden har bland annat byggt på invändiga loftgångar och en invändig ljusgård bildar en naturlig träffpunkt. Man har lyssnat mycket på studenter och tagit fasta på att bland annat erbjuda riktig frys, ugn och många datoruttag samt en tvättstuga på varje våningsplan. Vidare har man arbetat för att få till små, funktionella och kreativa detaljer. På fotot längre ner syns bland annat den skjutbara dörr som skiljer kök och sovalkov åt, en funktion som även är en rolig design i form av en Göteborgskarta. Lägenheterna blev snabbt uthyrda och de som hade tur att få en bostad kommer att kunna flytta in i riktiga topplägenheter, många med stora altaner samt balkonger. Från SGS sida skulle man som sagt gärna bygga mer än vad man i nuläget har möjlighet till och hoppas att de översyner och utredningar som gjorts ska ge resultat i form av ändrade byggregler och snabbare planprocesser. Vi är många med SGS som hoppas att så blir fallet och vi på Studentbostadsföretagen fortsätter att bevaka och rapportera om utvecklingen.Kreativ dörrdekor i form av en karta över Göteborg, perfekt om man är ny i staden!