torsdag 27 februari 2014

Gemensamma byggregler och kunden i fokus

Förra veckan var jag i Finland. Studentbostadsbranscherna i de nordiska länderna har ett samarbete genom Föreningen Nordiska Studentbostäder, NSBO, för att i första hand främja erfarenhetsutbytet mellan länderna. Det var bland annat genom NSBO som vi insåg vinsterna med det norska regelverket för byggande av studentbostäder och de annorlunda tillgänglighetsregler som råder där.

Men nu var vi i Finland. Studentbostäderna är i stor utsträckning likartade i Sverige och Finland, studenternas preferenser likaså. Den genomsnittliga finländske studenten efterfrågar en egen lägenhet medan de internationella studenterna främst efterfrågar korridorrum. Precis som i Sverige. Dock skiljer sig marknaden något. Exempelvis bidrar den finska staten till byggandet av studentbostäder genom vissa subventioner. Samtidigt skiljer sig självklart också andra regelverk åt. Utan tvekan går det att konstatera att varje land har sina egenheter i regelverken. Ett av Finlands är utan tvekan att ett nybyggt hus, studentbostad eller ej, också måste ha ett tillhörande skyddsrum för de boende. Hotet från öst tycks leva i högsta grad. I alla fall i byggregelverket.
Samtidigt som vi var i Finland presenterades den så kallade Nybyggarkommissionen sina förslag för att öka byggandet i Sverige. Även om de flesa förslagen inte var särskilt revolutionerande kan man ändå notera att de föreslog ett gemensamt nordisk regelverk för byggande. En alldeles utmärkt idé! De uppenbara vinsterna är en utvidgad marknad och konkurrens inom exempelvis utveckling av modulkoncept och andra volymelement. Men en nog så viktig aspekt som kanske inte är det första man tänker på är det faktum att vi i Sverige utan tvekan behöver lyfta blicken vad gäller vad och hur vi bygger. Att tro att vi i Sverige sitter på den absoluta sanningen kring hur ett bra byggande ser ut är befängt. Vi behöver absolut lära oss av omvärlden. Våra nordiska grannar är i det avseendet ett bra första steg.

När vi varit runt i Europa och sett hur studentbostäder byggs och hur marknaden fungerar inser man hur mycket vi har att lära i Sverige. Självklart är inte allt eftersträvansvärt, men inom studentbostadsvärlden är det slående hur tänkandet kring exempelvis utformning av bostäder och hyresregler skiljer sig från Sverige. Istället för att utgå från vad staten eller någon myndighet anser vara en bra bostad utgår man betydligt oftare från vad kunderna, det vill säga studenterna, vill ha. Istället för att regelverken begränsar möjliggör de olika typer av bostäder i betydligt större utsträckning. Ska vi nå en väl fungerande marknad är den aspekten oerhört viktig. Oavsett hur fantastiska förutsättningarna är för att bygga är det självklart ingen som är intresserad av att bygga något som slutkunden inte är intresserad av.

Generalsekreterare, Studentbostadsföretagen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar