torsdag 21 november 2013

Ericas studentbostadsresa genom Sverige: Malmö Högskola

I Malmö träffar Erica två medlemsföretag med vitt skilda förutsättningar och utmaningar. Först ut är Malmö högskola som behöver förhålla sig till de speciella krav och regler som gäller för studentbostäder i regi av lärosäten. Sedan Malmö Studenthus, en privat aktör som verkligen gjort en resa mot nöjdare kunder och därmed högre beläggningsgrad. Läs om Malmö Studenthus här.

Ung befolkning och få studentbostäder 
Vid mitt möte med Therese Löfgren, bostadsadministratör vid Malmö Högskola (MaH), kommer vi in på en rad spännande frågeställningar och diskussioner vad gäller lärosätenas möjligheter och ansvar för studentbostäder. Malmö Högskola finns på en ort som haft en kraftig befolkningsökning de senaste åren. Vidare har Malmö en ung befolkning som även de är i behov av bostäder. När dessutom omvandlingen från hyresrätter till bostadsrätter varit stor de senaste åren samt att det inte byggts mycket nytt upplevs bostadssituationen liksom i många andra städer i Sverige i Malmö som prekär. Therese berättar att även Malmö procentuellt sett har relativt få studentbostäder i förhållande till antalet studenter. Då lärosätena för några år sedan fick möjlighet att ta ytterligare ansvar i bostadsfrågan tog därför Malmö Högskola möjligheten. Therese anställdes 2008 och sysslade i början mest med att involvera och uppmuntra privatpersoner att hyra ut till studenter. Allteftersom växte frågan och sedan ett och ett halvt år finns nu ett Housing Office där Therese och hennes kollega Charlotta arbetar.

Internationella studenter har förtur
Malmö Högskola blockförhyr 180 studentbostäder av MKB (Malmös kommunala bostadsbolag) samt HSB. De 180 lägenheterna hjälper dem att klara av den bostadsgaranti som gäller för betalande studenter. Under höstterminerna har de en beläggningsgrad på cirka 98 procent, men under våren då de har fler vakanser kan de öppna upp sina bostäder för andra studenter, dock kan de enbart få kontrakt till och med juli då lägenheterna behöver återgå till nyanlända internationella studenter. Bland de bostäder Malmö Högskola hyr finns det en blandning av korridorrum samt ettor. En grupps behov som man har svårt att tillgodose är internationella studenter med familj, helt enkelt för att det är svårt att få tag på större lägenheter med den generella brist som råder i staden.

Nya utmaningar för ett lärosäte
Malmö högskola har valt att ta ett större grepp kring bostadsfrågan jämfört med vad många andra högskolor i dagsläget gör. Med rådande förhållande och villkor följer dock en rad utmaningar. Therese menar att det är problematiskt att de blockförhyr 180 bostäder från den ”vanliga” studenbostadsmarknadnen, det skapas ju därmed inte fler möjligheter för fler att hitta en studentbostad, utan man flyttar runt problemet och bristen mellan olika studentgrupper. Det blir även mycket kostsamt för högskolan att tillhandahålla bostäder med de villkor som gäller idag. Då de inte själva får äga, inte hyra ut till någon annan än just studenter och inte vet vad som händer efter 2015 är det dåliga förutsättningar för att hantera vakanser samt få till bra villkor med leverantörer. Att vara hyresvärd innebär ett stort ansvar och det kan med dagens villkor uppkomma märkliga situationer, exempelvis berättar Therese om fall där hyresgästen inte betalar sin hyra. I det fallet blir Malmö högskola bundna att betala hyran till MKB som har bostaden, men Malmö Högskola kan i sin tur inte vräka studenten. 
Det uppstår en rad utmaningar där ny kunskap och lösningar behövs. 

Ett annat område där man söker efter en väl fungerande modell är vad gäller depositioner och hur man kan hantera detta på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. Som det är idag tar det mycket tid och pengar att administrera och betala tillbaka hela och delar av depositioner till utländska banker. Sammantaget upplever Therese lärosätenas roll i bostadsfrågan som komplex. Å ena sidan är boendet en förutsättning för att de ska kunna attrahera vissa studentgrupper och å andra sidan är det enormt resurskrävande och kräver till viss del en ny typ av organisation internt. 

Man upplever något av ett vakuum till dess att villkoren och förutsättningarna för lärosätenas roll och ansvar vad gäller studentbostadsfrågan efter 2015 klarnar. Vi på Studentbostadsföretagen rapporterar och följer givetvis kring frågan med spänning!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar